Uchwała Nr 133/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnie

 
Uchwała Nr 133/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 maja 2016 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1)     w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)     w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz

 
Uzasadnienie
 
1. Dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2. Wprowadzono w 2017 r. dotację z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.
3. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.:  Wykonanie usług w zakresie audytu wewnętrznego, nakłady w 2016 r. 7700 zł, w 2017 r. 13.200 zł.
4. Zwiększono w 2017 r. dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 150.000 zł.
5. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Utworzenie zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą - nakłady 200.000 zł.    
6. Zwiększono nakłady na przedsięwzięcie pn.: Budowa remizy strażackiej o kwotę 100.000 zł, w tym w latach 2016-2017 po 50.000 zł.