Uchwała Nr 134/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

 
Uchwała Nr 134/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 maja 2016 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 29.12.2015 r. poz. 8906) wprowadza się następujące zmiany:
1)     w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)     w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Wydatki
Rozdział 60016 Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego: dodano budowę ul. Zacisze.
Rozdział 60095 Wprowadzono wydatki w kwocie 40.000 na wykonanie: studium wykonalności dla projektu Utworzenie zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej. 
Rozdział 70005 Zmniejszono o kwotę 60.000 zł wydatki na odszkodowania za drogi.
Rozdział 75405 Wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.
Rozdział 75412 Wprowadzono wydatki w kwocie 50.000 zł na zadanie pn.: Budowa remizy strażackiej.
Rozdział 90004 Zmniejszono nakłady na Przedsięwzięcie pn.: Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania o kwotę 50.000 zł.