Uchwała Nr 135/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do s

 
Uchwała Nr 135/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 czerwca 2016 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3 w ten sposób, że dotychczasowa treść § 1 otrzymuje brzmienie:
 
§ 1. 1. Dopuszcza się rozdzielenie obszaru opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, na dwie części:
- część A - tereny położone po południowo-zachodniej stronie ulicy Fiedlera od torów kolejowych do rzeki Warty,
- część B - tereny  położone po północno-wschodniej stronie ulicy Fiedlera od torów kolejowych do rzeki Warty,
według oznaczenia w załączniku graficznym, który stanowi integralną część uchwały.
 
2. Dopuszcza się prowadzenie dalszej procedury planistycznej dla części A i B w dwóch oddzielnych etapach.".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Ze względu na protest mieszkańców wyrażony w uwagach złożonych do projektu planu wyłożonego dwukrotnie do publicznego wglądu oraz przedłużającą się procedurę przygotowania projektu planu, na wniosek Burmistrza Miasta proponuje się zmianę pow. uchwały Rady Miasta w celu umożliwienia prowadzenia dalszych prac planistycznych w dwóch niezależnych opracowaniach.