Uchwała Nr 136/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

 
Uchwała Nr 136/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 czerwca 2016 r.
 
w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Puszczykowa, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Ustawa o samorządzie gminnym umożliwia Radzie Miasta Puszczykowa podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
Miasto Puszczykowo poprzez wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pomoże im w uzyskaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. Wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami uczniowie będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę, promując przez to Miasto Puszczykowo poza jego granicami: w województwie, kraju, a nawet na arenie międzynarodowej.
Jako jedną z form wspierania uczniów przewidziano wprowadzenie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne. Stypendium będzie stanowić również dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki.
Wobec podanych wyżej argumentów podjęcie uchwały jest uzasadnione.