Uchwała Nr 137/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu G

 
Uchwała Nr 137/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 czerwca 2016 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo", zmienionej uchwałą nr 120/16/VII z dnia 21 marca 2016 r. oraz uchwałą nr 132/16/VII z dnia 24 maja 2016 r. zmienia się treść §1, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań zwróciło się z prośbą (znak pisma: L.dz.8/VI/2016/SMP) o zmianę zapisów uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo", polegającą na uzupełnieniu treści §1, poprzez dodanie wyrażenia „do realizacji". Stowarzyszenie poinformowało, że w związku z prowadzoną oceną formalną i merytoryczną zmian planów gospodarki niskoemisyjnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniósł zastrzeżenia do uchwały podjętej przez Radę Miasta Puszczykowa w ww. zakresie.
Plany gospodarki niskoemisyjnej dla gmin członkowskich Metropolii Poznań zostały przygotowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań", zawartej między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań w ramach działania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.