Uchwała Nr 138/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem

 
Uchwała Nr 138/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 czerwca 2016 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2015 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2015 rok.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Zgodnie z przepisem art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Miasta Puszczykowa, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa, działając na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2015, sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2015, informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2015, na posiedzeniach w dniach: 5 kwietnia, 16 i 30 maja 2016 r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.