Uchwała Nr 140/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Uchwała Nr 140/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na nabycie gruntu, stanowiącego działkę nr 447/3 położoną w obrębie geodezyjnym Puszczykowo Stare o powierzchni 0,0013 ha zapisaną w księdze wieczystej nr PO1M/0040651/1.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz 
 
Uzasadnienie
 
Działka 447/3 jest użytkowana jako droga dojazdowa do nieruchomości przyległych do działki 450/2, która to jest działką drogową, będącą własnością Miasta Puszczykowa. Wykup działki pozwoli na regulację stanu faktycznego jakim jest korzystanie przez mieszkańców dojazdu do ulicy Gołębiej przez działkę 447/3. Cena ustalona zostanie przez Burmistrza w ramach negocjacji z właścicielami nieruchomości w oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego.