Uchwała Nr 141/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Uchwała Nr 141/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na nabycie gruntu stanowiącego działkę nr 1591/2 położoną w obrębie geodezyjnym Puszczykowo o powierzchni 0,0024 ha zapisaną w księdze wieczystej nr PO2P/00056146/3.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 

Uzasadnienie
 
Nabycie działki 1591/2 pozwoli na budowę chodnika wzdłuż ulicy Piaskowej oraz poprawę bezpieczeństwa wyjazdu z ulicy Świerkowej w ulicę Piaskową. Dotychczasowy wyjazd utrudniało ogrodzenie działki 1591. W wyniku negocjacji z właścicielem uzyskano zgodę na przesunięcie granicy i ogrodzenie działki 1591 o 1 metr w głąb posesji, przez co uzyskano możliwość wybudowania chodnika oraz poprawę warunków widoczności skrzyżowania ulicy Świerkowej z Piaskową. Cenę za nabycie nieruchomości ustali Burmistrz po przeprowadzeniu negocjacji z właścicielem nieruchomości.