Uchwała Nr 142/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inic

 
Uchwała Nr 142/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Podejmowanie inicjatywy lokalnej ma służyć realizacji zadań zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Puszczykowa;
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zmianami);
3) zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej;
4) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
5) komisji - należy przez to rozumieć komisję ds. inicjatywy lokalnej powołaną przez Burmistrza do oceny wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej,
6) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Puszczykowo.
 
§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy Miasta bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, mających siedzibę na terenie Miasta.
2. Wniosek można składać w sprawach, których przedmiotem są zadania wymienione w art. 19 b ust. 1 pkt 1-6 ustawy.
 
§ 3. 1. Burmistrz w celu dokonania oceny wniosków powołuje komisję ds. inicjatywy lokalnej.
2. Zadaniem komisji jest w szczególności ocena wniosków zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 4 oraz przedstawienie Burmistrzowi propozycji sposobu ich rozpatrzenia.
3. Komisja może zwrócić się do wnioskodawców o uzupełnienie złożonego wniosku lub złożenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
4. Do oceny wniosków brane pod uwagę są następujące kryteria:
1) celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
2) możliwość realizacji zadania zgodnie z wnioskiem;
3) wkład własny wnioskodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń pracy społecznej;
4) udział finansowy Miasta w realizację zadania z uwzględnieniem rodzaju zadania;
5) liczba osób, którym służyć będzie zrealizowane zadanie/powszechna dostępność zrealizowanego zadania;
6) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania;
7) liczba uczestników inicjatywy lokalnej;
8) przewidywany roczny koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy w przypadku zadań inwestycyjnych;
9) trwałość zrealizowanego zadania w przypadku zadań inwestycyjnych.
5. Wnioski, które nie spełniają kryteriów określonych w ust. 4 pkt 1 i 2 lub innych postanowień niniejszej uchwały są rekomendowane Burmistrzowi przez komisję do odrzucenia. Pozostałe wnioski podlegają ocenie punktowej według kryteriów, o których mowa w ust. 4 pkt 3-9. Za każde kryterium komisja przyznaje od 0 do 10 pkt. Pozytywnie rekomendowane są wnioski, które uzyskają co najmniej 70% możliwych do uzyskania punktów.
6. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia wniosku podejmuje Burmistrz.
 
§ 4. 1. Wkład własny wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 3, w realizację zadania, może polegać na:
1) świadczeniach pracy społecznej;
2) świadczeniach pieniężnych wnioskodawcy, które w przypadku zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników, dróg i oświetlenia ulicznego powinny stanowić, z zastrzeżeniem ust. 2, co najmniej 40% wartości inwestycji lokalnej;
3) świadczeniach rzeczowych, w szczególności obejmujących: dokumentacje projektowe, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji zadania.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii komisji, Burmistrz może uwzględnić wniosek wnioskodawcy w sprawie obniżenia jego wkładu własnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do nie mniej jednak niż 20% wartości inwestycji lokalnej.
 
§ 5. 1. Wnioski w sprawie inicjatywy lokalnej składa się do Burmistrza w terminach do końca każdego kwartału.
2. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej będą rozpatrywane przez Burmistrza do wysokości środków finansowych ustalonych w budżecie Miasta lub wieloletniej prognozie finansowej. 
3. Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej - w celu umożliwienia przeprowadzenia jego oceny - powinien zawierać w szczególności:
1)    nazwę i szczegółowy opis zadania ze wskazaniem miejsca wykonywania;
2)    termin realizacji zadania;
3)    informację o grupie inicjatywnej;
4)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu jego realizacji;
5)    opis dotychczas wykonanych prac;
6)    określenie liczby osób, którym służyć będzie zrealizowane zadanie;
7)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz z określeniem wnioskowanego udziału finansowego Miasta;
8)    określenie udziału rzeczowego wnioskodawcy w realizację zadania, wkładu pracy społecznej oraz wkładu finansowego;
9)    imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami:
a)    w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
- kopie aktualnego dokumentu rejestracyjnego podmiotu,
- pisemne oświadczenie mieszkańców, których dany podmiot reprezentuje potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego,
b) w przypadku osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców:
- pisemne oświadczenie wszystkich osób wchodzących w ich skład potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane;
10) inne załączniki np.: dokumentacja projektowa.
 
§ 6. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Burmistrz zawiera na czas określony umowę z wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej.
2. Przed podpisaniem umowy Burmistrz wspólnie z wnioskodawcą opracowują dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.
3. W przypadku zadań inwestycyjnych wkład finansowy jest wnoszony przez wnioskodawców przed rozpoczęciem realizacji inicjatywy lokalnej. 
4. Umowa o realizację inicjatywy lokalnej zawiera co najmniej:
1) zakres i przedmiot zadania oraz termin jego realizacji;
2) udział wnioskodawcy oraz Miasta w realizacji zadania;
3) sposób finansowania zadania;
4) wskazanie realizatora zadania;
5) inne niezbędne uzgodnienia w tym, klauzulę o odstąpieniu przez Miasto od umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające realizację zadania bądź wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.
5. Realizatorem zadania, którego źródłem finansowania są w części lub całości środki z budżetu Miasta jest Miasto.
6. W przypadku, gdy realizatorem zadania jest wnioskodawca, umowa o której mowa w ust. 2 zawiera dodatkowo:
1) sposób kontroli realizacji zadania przez Miasto;
2) postanowienia dotyczące sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania.
7. Informacje o realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 8. Traci moc uchwała Nr 147/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2012, poz. 2613).
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 19c ust. 1, jako jedną z form współpracy mieszkańców z samorządem wprowadziła realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z art. 19b ust. 1 mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych) będą mogli złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania (siedzibę).
W związku z tym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek określenia trybu oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Inicjatywa lokalna ma stanowić formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.