Uchwała Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.

 
Uchwała Nr 143/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza Miasta Puszczykowa budżetu obywatelskiego w formie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Budżet obywatelski ma charakter cykliczny, powtarzany jest w kolejnych latach.
 
§ 3. Na realizację budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa przeznacza się środki finansowe wyodrębnione w budżecie lub wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Rada Miasta Puszczykowa w niniejszej uchwale określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Puszczykowo dotyczące budżetu obywatelskiego.
Pod pojęciem budżetu obywatelskiego rozumie się całokształt konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Puszczykowo, podejmowanych w trybie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, skutkujących wskazaniem konkretnych projektów realizowanych w ramach budżetu gminy. Jego realizacja umożliwia mieszkańcom udział w decydowaniu w przeznaczeniu wydatków lokalnych.
Budżet obywatelski to demokratyczny, otwarty i przejrzysty proces dyskusji, który nie tylko pozwala rozpoznać potrzeby, preferencje i oczekiwania mieszkańców, ale przede wszystkim angażuje i integruje lokalną społeczność. Proces konsultacji społecznych zwiększa świadomość obywatelską oraz wiedzę na temat możliwości i zakresu zadań samorządowych.
Cykliczne wprowadzenie konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego pozwoli na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i świadomą partycypację mieszkańców w kształtowaniu rozwoju miasta Puszczykowa.