Uchwała Nr 145/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

 
Uchwała Nr 145/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 29.12.2015 r., poz. 8906) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 71.068,15 zł do kwoty 38.541.511,85 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 114.601,85 zł do kwoty 37.677.181,85 zł,
b) zmniejsza się dochody  majątkowe o kwotę 185.670 zł do kwoty 864.330 zł;
 
2) w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 71.068,15 zł do kwoty 40.961.511,85 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 148.931,85 zł do kwoty 32.261.111,85 zł,
b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 220.000 zł do kwoty 8.700.400 zł;
 
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) w § 5 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 43.781,85 zł do kwoty 5.763.976,85 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Dochody
Dostosowano plan dochodów do przewidywanego wykonania. Wprowadzono: zwiększenie dotacji na pomoc społeczną o kwotę 22.000 zł, zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 25.661 zł. Zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 200.000 zł (dot. planowanej sprzedaży gruntu Spółce Aquanet).     
 
Wydatki
Rozdział 71004 Zwiększono plan wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20.000 zł.
Rozdział 75416 Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne Straży Miejskiej o kwotę 12.000 zł. 
Rozdział 80101, 80146, 85446 Zwiększono, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, wydatki o kwotę 5.000 zł na wyposażenie gabinetu lekarskiego w SP nr 1; zwiększono wydatki o kwotę 43.781,85 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych; dokonano przesunięć między rozdziałami.
Rozdział 85213-85216 Wprowadzono, w związku z otrzymanymi dotacjami, wydatki w kwocie 22.000 zł na świadczenia społeczne.
Rozdział 90001 Wykreślono zadanie pn. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - kwota 20.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Spółkę Aquanet.
Rozdział 90004 Wykreślono, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania, zadanie pn.: Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - kwota 200.000 zł.
Rozdział 90015 Zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne (zakup energii) o kwotę 25.489 zł.