Uchwała Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w P

 
Uchwała Nr 146/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 września 2016 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 - którego granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 230/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Rady Miasta przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla ww. terenu opracowania.
Dla obszaru proponowanego do objęcia planem na dzień dzisiejszy nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Celem sporządzenia planu jest ustalenie funkcji i zasad zagospodarowania terenu, ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej oraz zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną.
Pozwoli to na rozstrzygnięcie sposobu zagospodarowania terenu przez opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu - rozstrzygnięcie sposobu zagospodarowania terenu następuje w trybie decyzji o warunkach zabudowy.
W związku z podjęciem przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały Nr 76/07/V z 14 listopada 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa - trwają prace projektowe związane z opracowaniem nowego studium. Pozwoli to na ewentualne dostosowanie przewidywanych ustaleń projektu planu z nowym studium.