Uchwała Nr 147/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.

 
Uchwała Nr 147/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 września 2016 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 446) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Skargę na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 września 2016 r. wniesioną przez panią E.R. uznaje się za bezzasadną.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu 1 września 2016 r. do Rady Miasta Puszczykowa wpłynęła, przekazana według właściwości przez Wojewodę Wielkopolskiego, skarga pani E.R. na działanie Starosty Poznańskiego oraz Burmistrza Miasta Puszczykowa. Zgodnie z art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta jest Rada Miasta.
Wskazać należy, iż właściwym trybem do załatwienia tego typu spraw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest wniesienie uwag do projektu planu, który został wyłożony do publicznego wglądu. Uwagi może wnieść na piśmie każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, przy czym uprawnienie to nie jest uzależnione od wykazania interesu prawnego po stronie wnioskodawcy. Zgłoszone uwagi są rozpatrywane przez organ wykonawczy, który wprowadza stosowne zmiany w projekcie i przekazuje radzie gminy projekt planu wraz z listą wnioskodawców, których uwagi nie zostały uwzględnione.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miasta Puszczykowa podjęła decyzję o odrzuceniu wniesionej skargi uznając ją w całości za bezzasadną.