Uchwała Nr 148/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo na lata 2016-2020.

 
Uchwała Nr 148/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 września 2016 r.
 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo na lata 2016-2020.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930, ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo na lata 2016-2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych
o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 
Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowa na lata 2016-2020 jest wykonaniem obowiązku nałożonego na gminę w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.