Uchwała Nr 149/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiornik

 
Uchwała Nr 149/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 września 2016 r.
 
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych, w wysokości 45 zł za 1m³ (z VAT).
 
§ 2. Stawki opłat corocznie od 1 stycznia podlegają zmianie uwzględniającej obowiązujący
w danym roku wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr 202/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21.03.2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku usuwania tych odpadów.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miasta Puszczykowa ustala
w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zmiana uchwały ma na celu dostosowanie jej zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy oraz do aktualnych cen rynkowych.