Uchwała Nr 151/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotac

 
Uchwała Nr 151/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 września 2016 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze zm.), § 4 uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 6049), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
     W uchwale Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa zmienia się załącznik w części dotyczącej wyszczególnienie prac, na które udziela się dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej Rusałka. W poprzedniej uchwale został błędnie wpisany zakres prac remontowych (wskazano prace już wykonane a nie planowane), co uniemożliwia podpisanie umowy na przyznanie dotacji.
Podjęcie uchwały w przedstawionym zakresie jest konieczne w celu korekty błędnego zapisu w załączniku.