Uchwała Nr 152/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia sta

 
Uchwała Nr 152/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 września 2016 r.
 
w sprawie zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716), w związku obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r., poz. 779) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 ppkt b otrzymuje brzmienie:
„§ 1 pkt 1 ppkt b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,";
2) w § 1 pkt 1 ppkt d otrzymuje brzmienie:
 „§ 1 pkt 1 ppkt d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;";
3) w § 1 pkt 2 ppkt c otrzymuje brzmienie:
„§ 1 pkt 2 ppkt c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,"
4) w § 1 pkt 2 ppkt d otrzymuje brzmienie:
„§ 1 pkt 2 ppkt d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,";
5) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 pkt 1 prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej;".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.
 
Prewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
Uzasadnienie
 
Do kompetencji Rady Miasta, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy określenie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. W związku ze zmianami stawek maksymalnych podatku od nieruchomości zachodzi konieczność dokonania zmian w stawkach obowiązujących na terenie Miasta Puszczykowa - stawki objęte niniejszą uchwałą zostały obniżone o 0,9%. Ponadto wprowadzono zwolnienie w podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego.