Uchwała Nr 153/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

 
Uchwała Nr 153/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 września 2016 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 29.12.2015 r., poz. 8906) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 118.224,98 zł do kwoty 38.897.530,99 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 118.224,98 zł do kwoty 38.033.200,99 zł,
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 118.224,98 zł do kwoty 41.317.530,99 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.124,98 zł do kwoty 32.599.030,99 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.100 zł do kwoty 8.718.500 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) w § 5 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 124,98 zł do kwoty 6.001.338,99 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Dochody
Dział 756 Zwiększono dochody z tytułu podatków od środków transportowych o kwotę 25.099 zł oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych o kwotę 1 zł.
Dział 630 Wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł na przedsięwzięcie pn. Doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej Centrum EkoInfo w Puszczykowie w celu poszerzenia jego działalności.
Dział 754 Wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000 zł na przedsięwzięcie pn. Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP w Puszczykowie i likwidacji poważnych awarii środowiskowych.        
Dział 852 Wprowadzono dotacje z budżetu państwa w kwocie 53.000 zł, w tym na dożywianie 35.000 zł oraz refundację poniesionych wydatków na zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 18.000 zł.
Dział 801 Wprowadzono dotacje z budżetu państwa w kwocie 124,98 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. 
 
Wydatki
Rozdział 63001 Wprowadzono wydatki w kwocie 10.000 zł (w związku z otrzymaną dotacją).
Rozdział 70004 Zwiększono wydatki na remonty obiektów komunalnych o kwotę 25.000 zł.
Rozdział 75412 Wprowadzono wydatki w kwocie 30.000 zł (w związku z otrzymaną dotacją).
Rozdział 75495 Wprowadzono wydatki w kwocie 18.100 zł na dostawę i montaż kamery szybkoobrotowej oraz rejestratora cyfrowego.
Rozdział 80150 Wprowadzono wydatki w kwocie 124,98 zł (w związku z otrzymaną dotacją).
Rozdział 85153-85154 Dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej.
Rozdział 85295 Wprowadzono wydatki w kwocie 35.000 zł (w związku z otrzymaną dotacją).