Uchwała Nr 154/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie: dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
Uchwała Nr 154/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 4 października 2016 r.
 
w sprawie: dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Stwierdza się konieczność dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Puszczykowa, obejmującego rejon ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, poprzez prowadzenie dalszej procedury planistycznej w dwóch oddzielnych, niezależnych opracowaniach - etapach A i B zgodnie z uchwałą nr 179/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 1 kwietnia 2009 roku i wnioskiem formalnym radnych Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2016 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz dokonanie zmian w części dotyczącej terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem U/KP (etap B) w zakresie określenia obsługi komunikacyjnej i, jeśli zajdzie taka konieczność, również intensywności zabudowy i jej powierzchni.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Rady Miasta Puszczykowa w dniu 15 września 2016 r., radni jednogłośnie zdecydowali o konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B poprzez prowadzenie dalszej procedury planistycznej w dwóch oddzielnych, niezależnych opracowaniach - etapach A i B oraz poprzez dokonanie zmian w części dotyczącej terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem U/KP (etap B) w zakresie określenia obsługi komunikacyjnej i, jeśli zajdzie taka konieczność, również intensywności zabudowy i jej powierzchni.
Radni Rady Miasta Puszczykowa wyrazili wątpliwości dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem U/KP i zgłosili konieczność wykonania ponownej analizy ruchu drogowego na tym obszarze w obiektywnych warunkach i w konsekwencji określenia intensywności zabudowy oraz jej powierzchni.