Uchwała Nr 155/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmio

 
Uchwała Nr 155/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 października 2016 r.
 
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Silne i niezależne organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla samorządu. Podejmują cenne działania w zakresie różnych inicjatyw społecznych. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu: poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta. Proponowany w uchwale „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" jest realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotowy program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sposób określony w art. 5 ust. 5 tej ustawy.