Uchwała Nr 156/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 
Uchwała Nr 156/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 października 2016 r.
 
w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz na podstawie ust. III pkt 5 Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. 1. Nagrodę w wysokości 800 zł (brutto) otrzymują:
 
1)     Alan Czyż                 - za osiągnięcia sportowe;
2)     Marta Mazurek          - za osiągnięcia artystyczne;
3)     Mieszko Kwaśniewski - za osiągnięcia sportowe;
4)     Karolina Płaza           - za osiągnięcia sportowe;
5)     Wiktoria Rutkowska   - za osiągnięcia sportowe;
6)     Marcelina Winkowska - za osiągnięcia sportowe.
 
2.     Nagrodę w wysokości 450 zł (brutto) otrzymują:
 
1)     Anna Chwałczyńska        - za osiągnięcia artystyczne;
2)     Anna Czombik                - za osiągnięcia naukowe;
3)     Hugo Kwaśniewski          - za osiągnięcia sportowe;
4)     Mikołaj Lipiński               - za osiągnięcia naukowe;
5)     Jagoda Marcinkowska     - za osiągnięcia naukowe;
6)     Margareta Ohnsorge       - za osiągnięcia naukowe;
7)     Monika Piekarska           - za osiągnięcia sportowe;
8)     Stanisława Piotrowska    - za osiągnięcia naukowe;
9)     Filip Rochowiak              - za osiągnięcia naukowe;
10)   Jan Stachecki                - za osiągnięcia sportowe;
11)   Maja Szklarska              - za osiągnięcia naukowe.
 
3.     Nagrodę w wysokości 250 zł (brutto) otrzymują:
 
1)     Natasza Broniszewska         - za osiągnięcia sportowe i naukowe;
2)     Maciej Czyż                        - za osiągnięcia sportowe;
3)     Daniela Domagalska-Nowak - za osiągnięcia naukowe i artystyczne;
4)     Jakub Kędziora                   - za osiągnięcia sportowe;
5)     Mateusz Kędziora                - za osiągnięcia sportowe;
6)     Maja Kopczyńska                - za osiągnięcia sportowe;
7)     Zofia Kromolicka                - za osiągnięcia sportowe;
8)     Alicja Lis                            - za osiągnięcia artystyczne;
9)     Zofia Łój                            - za osiągnięcia naukowe;
10) Wiktoria Mazur                      - za osiągnięcia sportowe i naukowe;
11) Małgorzata Nowak                 - za osiągnięcia naukowe;
12) Szymon Rodziewicz               - za osiągnięcia naukowe;
13) Anna Sobieraj                       - za osiągnięcia naukowe;    
14) Antoni Stachecki                   - za osiągnięcia sportowe;
15) Martyna Sykulska                 - za osiągnięcia artystyczne;
16) Michalina Tężycka                 - za osiągnięcia sportowe i naukowe;
17) Kaja Wesołowska                  - za osiągnięcia sportowe;
18) Zyta Wesołowska                  - za osiągnięcia sportowe;
19) Aleks Zajdel                         - za osiągnięcia sportowe;
20) Natalia Zawada                     - za osiągnięcia naukowe i sportowe.
 
4.     Nagrodę w wysokości 150 zł (brutto) otrzymują:
 
1)     Jan Allecou                    - za osiągnięcia sportowe;
2)     Stanisław Allecou           - za osiągnięcia sportowe;
3)     Gabriela Dymarska        - za osiągnięcia naukowe;
4)     Agata Filipek                  - za osiągnięcia sportowe;
5)     Antoni Forycki                - za osiągnięcia naukowe;
6)     Natalia Górna                 - za osiągnięcia naukowe i artystyczne;
7)     Justyna Gronek              - za osiągnięcia naukowe;
8)     Jan Hanćkowiak              - za osiągnięcia naukowe;
9)     Aleksandra Ignaszewska - za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną;
10) Marta Jajczyk                   - za osiągnięcia sportowe;
11) Natalia Jajczyk                 - za osiągnięcia artystyczne;
12) Stanisław Jankowski          - za osiągnięcia naukowe;
13) Grzegorz Janaszek            - za osiągnięcia sportowe;
14) Tadeusz Janaszek             - za osiągnięcia sportowe;
15) Jeremiasz Jiya                  - za osiągnięcia sportowe;    
16) Marianna Kaczmarek         - za osiągnięcia sportowe;
17) Igor Madajewski               - za osiągnięcia sportowe;
18) Konstanty Malanowski       - za osiągnięcia sportowe;
19) Maja Morawska                 - za osiągnięcia sportowe i artystyczne;
20) Bartosz Nowacki               - za osiągnięcia sportowe i naukowe;
21) Oliwia Nowicka                  - za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną;
22) Marianna Ordon                - za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną;
23) Agata Orzechowska           - za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną;
24) Mikołaj Paisert                  - za osiągnięcia naukowe;
25) Dawid Pasler                    - za osiągnięcia naukowe;
26) Maciej Popławski              - za osiągnięcia naukowe;
27) Maciej Popłonyk               - za osiągnięcia sportowe;
28) Maksymilian Rychlik          - za osiągnięcia naukowe;
29) Zofia Sobieraj                  - za osiągnięcia naukowe;
30) Julia Sobska                     - za osiągnięcia sportowe;
31) Jakub Sobski                    - za osiągnięcia sportowe;
32) Aleksandra Stradomska    - za osiągnięcia sportowe;
33) Krystyna Szwed                - za osiągnięcia naukowe i artystyczne;
34) Amelia Tężycka                - za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną;
35) Sancja Ziaja                    - za osiągnięcia artystyczne;
 
§2. Zgodnie z §3 uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych źródłem pokrycia wydatku, o którym mowa w §1 będą środki przewidziane w budżecie Miasta Puszczykowa na rok 2016 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów, paragraf 3260 inne formy pomocy dla uczniów.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Rada Miasta Puszczykowa dostrzega potrzebę wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo. Nagroda dla uczniów ma na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także umożliwianie udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych itp.
Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami, zaproponowała Radzie Miasta przyznanie nagród jak powyżej.