Uchwała Nr 157/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości.

 
Uchwała Nr 157/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 października 2016 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 9) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż udziałów Miasta Puszczykowa w nieruchomości położonej w gminie Komorniki, obręb Łęczyca, działki nr 239 i 240 o łącznej powierzchni 2,7387 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą PO2P/00122878/7 z wpisem prawa własności na rzecz Gminy Komorniki w 2/3 i Miasta Puszczykowa w 1/3.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Gmina Komorniki wraz z Miastem Puszczykowo nabyły w 1994 r. nieruchomości położone w obrębie Łęczyca dla potrzeb budowy wspólnej oczyszczalni ścieków dla Komornik i Puszczykowa. Inwestycja została wykonana przez gminę Komorniki bez udziału Miasta Puszczykowa. W 2016 r. Wójt Gminy Komorniki zwrócił się z propozycją wykupu udziałów przysługujących Miastu Puszczykowo w nieruchomości obejmującej działki nr 239 i 240. Przejęcie udziałów pozwoli na wykonanie zamierzeń inwestycyjnych Komornik bez konieczności współudziału Puszczykowa. Należy podkreślić, że Puszczykowo korzysta w całości z oczyszczalni AQANET przy ul. Mocka w Puszczykowie, aktualnie żadna część infrastruktury komunalnej nie jest włączona do systemu oczyszczalni Łęczyca. Wartość sprzedaży udziałów zostanie określona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego z uwzględnieniem wartości takich specyficznych terenów inwestycyjnych, jakimi są tereny oczyszczalni ścieków.