Uchwała Nr 158/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.

 
Uchwała Nr 158/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 października 2016 r.
 
w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Likwiduje się z dniem 31.12.2016 r. jednostkę budżetową Miasta Puszczykowo działającą pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
       2. Ustala się terminy rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie:
1) rozpoczęcia - na dzień podjęcia niniejszej uchwały,
2) zakończenia - na dzień 31.12.2016 r.
 
§ 2. 1. Zadania wykonywane dotychczas przez Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie przejmie do realizacji Urząd Miejski w Puszczykowie.
2. Do czasu zakończenia likwidacji Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie będzie prowadziło dotychczasową działalność.
 
§ 3. 1. Mienie komunalne, będące w zarządzie Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie, zostanie przejęte z dniem zakończenia likwidacji przez Urząd Miejski w Puszczykowie.
2. Należności i zobowiązania Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie stają się z dniem zakończenia likwidacji należnościami i zobowiązaniami Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
3. Burmistrz Miasta Puszczykowa w drodze zarządzenia wyznaczy likwidatora Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie oraz ustali zakres czynności likwidacyjnych. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Po dokonaniu szczegółowej analizy funkcjonowania jednostki budżetowej Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie, w tym biorąc pod uwagę zakres realizowanych zadań (aktualnie zadania te realizuje dwóch pracowników zatrudnionych na umowę o pracę: kierownik na cały etat i zastępca kierownika na część etatu), aktualną infrastrukturę sportową, będącą w zarządzie CAS, jak również liczbę pracowników zatrudnionych w CAS, zasadnym jest odstąpienie od prowadzenia zadań w zakresie sportu i rekreacji przez odrębną jednostkę organizacyjną i przejęcie ich do realizacji bezpośrednio przez Urząd Miejski w stosownym referacie. Pociągnie to za sobą jedynie konieczność utworzenia dodatkowego stanowiska ds. sportu w Urzędzie, w ramach nowo powołanego referatu, i będzie wystarczające do utrzymania co najmniej na dotychczasowym poziomie realizacji zadań CAS, a jednocześnie przyniesie wiele korzyści, m.in.:
1. Urząd będzie miał bezpośredni nadzór nad działalnością sportową zarówno merytoryczną, jak i finansową.
2. Usytuowanie stanowiska ds. sportu w Urzędzie umożliwi: sprawniejszy obieg informacji, ściślejszą współpracę między promocją a sportem, angażowanie się w organizację istotniejszych imprez większej liczby pracowników, zastępstwa w razie choroby czy urlopów.   
3. Możliwa będzie ściślejsza współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania z zakresu sportu zlecane są organizacjom pozarządowym w ramach konkursów organizowanych przez Urząd, po likwidacji CAS zarówno zadania zlecane, jak i realizowane bezpośrednio przez Miasto będą usytuowane w jednym referacie, umożliwi to efektywniejsze wykorzystywanie organizacji do realizacji zadań Miasta z zakresu sportu.
4. Zadania administracyjne, kadrowe, księgowe, infrastrukturalne przejmą inne referaty Urzędu, bez konieczności zwiększania zatrudnienia, co umożliwi pracownikowi ds. sportu skupienie się na działalności wyłącznie sportowej. 
5. Likwidacja części kosztów osobowych oraz administracyjno-biurowych umożliwi zwiększenie wydatków na sport, w tym na organizację imprez sportowych oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych.