Uchwała Nr 159/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wie

 
Uchwała Nr 159/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 października 2016 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)     w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)     w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
  1. Dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
  2. Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr 159