Uchwała Nr 160/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

 
Uchwała Nr 160/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 października 2016 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 29.12.2015 r. poz. 8906) wprowadza się następujące zmiany:
1)     w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 68.735,06 zł do kwoty 38.966.266,05 zł, w tym:
a)     zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 68.735,06  zł do kwoty 38.101.936,05 zł,
2)     w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 68.735,06  zł do kwoty 41.366.266,05 zł, w tym:
a)     zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.735,06  zł do kwoty 32.667.766,05 zł,
3)     w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)     w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)    w § 5 zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 1.264,94 zł do kwoty 6.000.074,05 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
Dochody
Dział 756 Zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 30.000 zł oraz podatku od nieruchomości o kwotę 40.000 zł.
Dział 801 Zmniejszono dotację z budżetu państwa o kwotę 1.264,94 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. 
 
Wydatki
Rozdział 60016 Zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 40.000 zł.
Rozdział 70004, 75023 Wprowadzono wydatki w łącznej kwocie 30.000 na wykonanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki UE.
Rozdział 80101-80195 Dokonano przesunięć między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zmniejszono wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.