Uchwała Nr 161/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy

Uchwała Nr 161/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 listopada 2016 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część działki 907/1 o powierzchni 153 m² jako grunt przyległy do posesji na okres do dnia 31.12.2019 r. Teren objęty uchwałą został przedstawiony na kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że rada podejmuje decyzję w formie uchwały, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony zawierana jest kolejna umowa i jeżeli dzierżawa ponownie dotyczy tej samej nieruchomości. Do czasu określenia zasad zbywania i nabywania nieruchomości, stanowiących własność gminy, burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasa z dniem 31.12.2016 r.
Dzierżawca zwrócił się o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Wysokość czynszu dzierżawnego terenów, będących własnością Miasta Puszczykowa, określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.