Uchwała Nr 162/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

 
Uchwała Nr 162/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 listopada 2016 r.
 
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1440) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych działki nr 555/18, 555/22, 555/35 i 555/38 położone w obrębie geodezyjny Puszczykowo Stare, będącą własnością Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Przebieg drogi przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym, niezaliczonych do innych kategorii stanowiących uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych
Zaliczenie do kategorii dróg publicznych może dotyczyć tylko takiej drogi, która składa się z nieruchomości stanowiącej własność publiczną nieobciążoną prawem użytkowania wieczystego na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu. Zaliczenie drogi do określonej kategorii drogi publicznej może nastąpić tylko odpowiednio do faktu, który z podmiotów publicznoprawnych jest właścicielem nieruchomości zajętej pod drogę, np. do kategorii drogi gminnej mogą być zaliczone tylko drogi przebiegające przez nieruchomości stanowiące własność gminną. Działki objęte uchwałą została uzbrojone w infrastrukturę techniczną.
Zarząd Powiatu Poznańskiego w dniu 14.11.2013 r. zaopiniował negatywnie (opinia nr WD.7110.23.2013.KJ) zaliczenie wymienionych w uchwale działek do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Puszczykowo. W uzasadnieniu podniósł, że zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami) droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącymi całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Działki wchodzące w skład drogi są wyposażone w kanalizację sanitarną, oświetlenie uliczne, sieć wodociągową, gazową i energetyczną. Jedyną rzeczą jakiej brak jest utwardzona nawierzchnia.