Uchwała Nr 163/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.

 
Uchwała Nr 163/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 listopada 2016 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz uchwałą nr 218/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6.06.2006 r., Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. 1. Wyraża się wolę współdziałania Miasta Puszczykowa z Powiatem Poznańskim w zakresie realizacji zadań:
1)     remont kanalizacji deszczowej i nakładki bitumicznej w ciągu ul. Nadwarciańskiej od ul. Kosynierów Miłosławskich do ul. Kraszewskiego;
2)     remont drogi w ciągu ul. Nadwarciańskiej od ul. Kraszewskiego do drogi wojewódzkiej nr 431,
poprzez udzielenie w 2017 r. przez Miasto Puszczykowo Powiatowi Poznańskiemu pomocy rzeczowej w postaci nakładów na realizację tych zadań, o wartości nieprzekraczającej kwoty 198.450 zł.  
 
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Miasto Puszczykowo wystąpiło do Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o sfinansowania remontu dróg powiatowych określonych w paragrafie 1 uchwały.
            Ponieważ środki finansowe jakimi dysponował Powiat Poznański nie były wystarczające na wykonanie powyższych prac, Puszczykowo postanowiło udzielić Powiatowi pomocy rzeczowej. Remont przedmiotowych dróg wpłynie na bezpieczeństwo ich użytkowników, w związku z czym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.