Uchwała Nr 164/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wielol

 
Uchwała Nr 164/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 listopada 2016 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały".
4) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta".
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
1.     Dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2.     Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.