Uchwała Nr 165/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

 
Uchwała Nr 165/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 listopada 2016 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 29.12.2015 r. poz. 8906) wprowadza się następujące zmiany:
1)     w § 2:
a)     zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54.381 zł do kwoty 32.845.737,05 zł,
b)     zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 654.381 zł do kwoty 8.064.119 zł;
2)     w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3)     w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4)     w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5)     w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6)     § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.820.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.";
7)     w § 5 zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 1.540,00 zł do kwoty 6.061.559,05 zł.
8)     § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 871.400 zł.";
9)     § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 5.581.250 zł, w tym przychody w wysokości 1.823.250 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.";
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Dochody
Zmniejszono dochody z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę  155.460 zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 150.000 zł, udziału w CIT o kwotę 13.000 zł.
Zwiększono dochody z tytułu: udziału w PIT o kwotę 250.000 zł, dotacji z innych gmin stanowiących refundację kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie Puszczykowa o kwotę 70.000 zł.
Zmniejszono o kwotę 1.540 zł dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną.
 
Wydatki bieżące
Dział 801, 854 Dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej.  Zwiększono dotacje dla przedszkoli o kwotę 166.681 zł.
Rozdział 92604 Dokonano przesunięć między paragrafami, zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 8.100 zł.
Rozdział 75702 Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 57.860 zł.
Rozdział 85214 Zmniejszono wydatki na DPS o kwotę 41.000 zł.
Rozdział 85219 Zmniejszono wydatki na remonty o kwotę 17.000 zł (remont siedziby MOPS przesunięto na 2017 r.).
Rozdział 85214 Zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1.540 zł.
 
Wydatki majątkowe
Zmniejszono wydatki (w związku z przesunięciem budowy ul. Rolnej na 2017 r.) na program budowy dróg o kwotę 550.000 zł,
Zmniejszono wydatki na budowę oświetlenia ulicznego o kwotę 100.000 zł - niższy koszt realizacji planowanych zadań.
Zmniejszono wydatki na modernizację placów zabaw o kwotę 4.381 zł.