Uchwała Nr 167/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2016 – 2020.

 
Uchwała Nr 167/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.
 
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2016 - 2020.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 1610) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2016 - 2020", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr 296/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2010 roku.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz