Uchwała Nr 168/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 88/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu udz

 
Uchwała Nr 168/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 88/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.     W uchwale nr 88/15/VII wprowadza się następujące zmiany:
  1. w § 1 skreśla się pkt 6;
  2. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Publicznym przedszkolom na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
2. Innym publicznym formom wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
3. Niepublicznym przedszkolom, niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
4. Innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego, niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
5. Niepublicznym przedszkolom spełniającym warunki, o których mowa w art. 90 ust.
1b ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
6. Innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego, spełniającym warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
7. Jednostki, o których mowa w ust. 1-6, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1-6, dotację z budżetu gminy w wysokości kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy.
8. Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 5 i 6, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Burmistrza."
  1. w § 5 skreśla się ust. 5 i 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczenia dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanym niepublicznym oraz publicznym przedszkolom prowadzonym przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ i innym formom wychowania przedszkolnego należy do kompetencji rady miasta.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. ulegają zmianie zapisy ustawy o systemie oświaty, które powodują konieczność dokonania zmian w uchwale Rady Miasta Puszczykowa w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Wprowadzone do ustawy o systemie oświaty zmiany dotyczą w szczególności definicji najbliższej gminy, ustalenia podstawy dotacji oraz sposobu jej aktualizowania.