Uchwała Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023.

 
Uchwała Nr 169/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.
 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Traci moc uchwała nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz