Uchwała Nr 97/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których orga

 
Uchwała Nr 97/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 stycznia 2016 r.
 
w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2156 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania kandydatów do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
1) posiadanie przez kandydata rodzeństwa w szkole podstawowej lub gimnazjum, do których składany jest wniosek - 5 pkt;
2) uczęszczanie przez kandydata do przedszkola lub szkoły podstawowej, prowadzonej przez Miasto Puszczykowo - 4 pkt;
3) uczęszczanie przez kandydata do przedszkola lub szkoły podstawowej na terenie Miasta Puszczykowa - 3 pkt;
4) zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców kandydata u pracodawcy, mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum, do których składany jest wniosek, lub prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej jednego z rodziców kandydata w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum, do których składany jest wniosek - 3 pkt;
5) posiadanie przez kandydata członka rodziny zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum, do których składany jest wniosek - 1 pkt;
 
§ 2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 1-5:
1) oświadczenie rodziców kandydata o posiadaniu dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej lub gimnazjum, do których jest składany wniosek;
2) oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu przez niego do przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Puszczykowo;
3) oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu przez niego do przedszkola lub szkoły podstawowej na terenie Miasta Puszczykowa;
4) oświadczenie co najmniej jednego z rodziców kandydata o zatrudnieniu u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum, do których składany jest wniosek, lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynikać będzie prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum, do których składany jest wniosek;
5) oświadczenie rodziców kandydata o posiadaniu członka rodziny zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum, do których składany jest wniosek.
 
§ 3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa § 1, komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek, nie uwzględniając danego kryterium.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła zasady przyjęć dzieci i młodzieży do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum.