Uchwała Nr 98/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych

 
Uchwała Nr 98/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 stycznia 2016 r.
 
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 460 ze zmianami) oraz opinii Zarządu Powiatu Poznańskiego nr WD.7110.22.2015.RC WD.KW.-2303/15 z dnia 16.12.2015 r. Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych działki nr 701/35, 701/37, 701/25, 700/13 i 700/6 położone w obrębie geodezyjny Puszczykowo, będące własnością Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Przebieg drogi przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym, niezaliczonych do innych kategorii, stanowiących uzupełniającą sieć dróg, służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub w innych przepisach szczególnych.
Zaliczenie do kategorii dróg publicznych może dotyczyć tylko takiej drogi, która składa się z nieruchomości, stanowiącej własność publiczną nieobciążoną prawem użytkowania wieczystego na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu. Zaliczenie drogi do określonej kategorii drogi publicznej może nastąpić tylko odpowiednio do faktu, który z podmiotów publiczno-prawnych jest właścicielem nieruchomości zajętej pod drogę, np. do kategorii drogi gminnej mogą być zaliczone tylko drogi, przebiegające przez nieruchomości, stanowiące własność gminną. Działki objęte uchwałą zostały uzbrojone w infrastrukturę techniczną oraz wyposażone w jezdnię z bruku betonowego.
Zgodnie z powyższym drogi gminne stanowią własność gminy.
Zarząd Powiatu Poznańskiego w dniu 16.12.2015 r. (opinia nr WD.7110.22.2015.R.C.-WD.KW-2303/15) zaopiniował pozytywnie zaliczenie wymienionych w uchwale działek do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Puszczykowo.