Uchwała Nr 99/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własn

 
Uchwała Nr 99/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 stycznia 2016 r.
 
w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu
na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na bezterminowe ustanowienie, za jednorazowym wynagrodzeniem, oszacowanym przez rzeczoznawcę majątkowego - ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na następujących częściach nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa:

 

Lp.

Obręb

Ark. mapy

Nr działki

Powierzchnia działki (w m²)

Powierzchnia służebności (w m²)

Nr księgi wieczystej

1

 

Niwka

 

 

7

 

719/3

1171

102,00

PO2P/00106661/5

2

754/2

727

464,40

3

719/1

3621

70,00

PO2P/00256477/4

 

na rzecz AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 
§ 2. Zakres korzystania przez AQUANET Spółka Akcyjna z części nieruchomości obciążonej, zostanie szczegółowo określony w protokole uzgodnień ustanowienia służebności przesyłu,
zawartym pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym, a następnie
w oświadczeniu właściciela nieruchomości wyrażonym w formie aktu notarialnego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Ustanowienie służebności przesyłu jest czynnością cywilno-prawną, regulowaną przez Kodeks cywilny. Treścią tego prawa jest korzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego z cudzej nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych, co oznacza między innymi możliwość wejścia na cudzy grunt obciążony służebnością w celu posadowienia tam urządzeń przesyłowych, usunięcia ich awarii, przeprowadzenia konserwacji, czy też modernizacji. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość ustanowienia służebności przesyłu w drodze oświadczenia właściciela wyrażonego
w formie aktu notarialnego, poprzedzonego podpisaniem protokołu uzgodnień pomiędzy właścicielem a przedsiębiorcą przesyłowym. Sprawa dotycząca obciążania nieruchomości, stanowiącej własność gminy - na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, przekracza zakres zwykłego zarządu, w związku z czym niezbędne jest podjęcie uchwały przez radę gminy.