Oświadczenie Nr 1/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.

 
Oświadczenie Nr 1/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 lutego 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta Puszczykowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa oświadcza, co następuje:
 
Rada Miasta Puszczykowa, przy pełnym poparciu Burmistrza Miasta Puszczykowa zgodnie poddaje krytyce wszelkie wydarzenia artystyczne, w których wykorzystuje się zwierzęta i zmusza je do zachowań sprzecznych z ich naturą. Rosnąca wrażliwość i świadomość społeczna na temat sposobu traktowania oraz wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych nie pozwala na akceptację tego typu wydarzeń na terenie Miasta Puszczykowa, ani w żadnym miejscu cywilizowanego świata. Uważamy, że pokazy, do których w sposób niehumanitarny i niezgodny z ich naturą wykorzystuje się zwierzęta nie stanowią rozrywki, którą należałoby propagować i rozpowszechniać wśród mieszkańców naszego Miasta. Jednoznacznie opowiadamy się przeciw organizowaniu wyżej opisanych występów cyrkowych na terenach miejskich.
Mając powyższe na uwadze, Rada Miasta Puszczykowa oraz Burmistrz Miasta Puszczykowa, zwracają się również z apelem do dyrektorów wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Puszczykowa o nierozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży informacji i reklam tego typu wydarzeń. Kształtowanie ich świadomości w tym zakresie oraz dbałość o prawidłowy rozwój właściwych postaw społecznych, leży bowiem w naszej gestii. Spektakle cyrkowe z udziałem zwierząt są pozbawione walorów edukacyjnych i stanowią potencjalne zagrożenie dla procesu wychowania młodych ludzi, dlatego nie powinny być wśród nich rozpowszechniane. Jednocześnie wyrażamy swoje poparcie dla wszelkich podejmowanych działań nakierowanych na eliminację wykorzystywania zwierząt w tego typu wydarzeniach rozrywkowych.
Zwracamy uwagę, że wobec wielu negatywnych rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących prób wprowadzenia zakazu organizacji przedstawień z wykorzystywaniem zwierząt, problem ten wymaga wprowadzenia jednoznacznych uregulowań ustawowych, Apelujemy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie, która skutecznie zapobiegłyby dalszemu procederowi zamęczenia zwierząt w organizowanych występach cyrkowych.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki