Oświadczenie Nr 3/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania zespołu doradczego do spraw projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz

 
Oświadczenie Nr 3/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie: powołania zespołu doradczego do spraw projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa
 
Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącego Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta Puszczykowa oświadcza, co następuje:
 
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża wolę powołania zespołu doradczego do spraw projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, zwanego dalej Zespołem.
 
§ 2. Celem powołania zespołu jest przedstawienie opinii na temat projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa wraz z propozycjami zmian.
 
§ 3. W skład Zespołu wchodzą:
 
1)      Radni Rady Miasta Puszczykowa,
 
2)      przedstawiciele organizacji społecznych:
 
  •  Krzysztof Kamiński                    - Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa,
  •  Andrzej Barczak                        - Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa,
  • Anna Tołwińska-Czarnecka          - Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny,
  •  Piotr Wojnowski                         - Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny.
 
§ 4. Na Przewodniczącego Zespołu powołuje się Przewodniczącego Rady Miasta - Janusza Szafarkiewicza.
 
§ 5. Do prac Zespołu mogą zostać włączeni Radni i inni przedstawiciele organizacji społecznych za zgodą Przewodniczącego Zespołu.
 
§ 6. Wynik prac Zespołu ma charakter opiniodawczy i zostanie przedstawiony Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w terminie do 30 września 2014 r. Zespół kończy pracę wraz z końcem VI kadencji.
           
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz