Oświadczenie Nr 1/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec założeń reformy oświaty oraz procedury jej przygotowania i wdrażania.

 
Oświadczenie Nr 1/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec założeń reformy oświaty oraz procedury jej przygotowania i wdrażania.
 
Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącego Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta Puszczykowa oświadcza, co następuje:
 
W związku z wprowadzaną aktualnie w Polsce reformą systemu oświaty, jako organ stanowiący Miasta, zwracamy uwagę na nieprawidłowości, jakie mają miejsce przy wdrażaniu zmian w prawie oraz zagrożenia, które niesie za sobą ich realizacja.
Zasadnicza zmiana systemu szkolnego - likwidacja całego poziomu szkół, reorganizacja wszystkich innych - nie została poddana dyskusji społecznej. Resort edukacji przeprowadził debaty wojewódzkie oraz centralne w siedzibie MEN, lecz żaden z tematów spotkań nie dotyczył głównego problemu - przebudowy całego systemu. Nie zapytano partnerów społecznych, nauczycieli, rodziców o tę kwestię. Nie zapytano również wykonawców zmiany - samorządów. W czasie debat nie wskazano argumentów, dokumentów, badań na ten temat, które by ją uzasadniały. Nie przedstawiono dowodów na zasadność edukacyjną celu zmiany. Nie uwzględniono głosów w sprawach, nad którymi debatę odbyto.
Tempo wprowadzenia reformy nie tylko nie pozwalało na przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród wszystkich środowisk, lecz również jest powodem braku rzetelnej informacji i dezorganizacji prac wszystkich instytucji zaangażowanych w proces - od ministerstwa, poprzez kuratoria oświaty, urzędy gmin, na szkołach kończąc. Akty prawne pojawiają się „na ostatnią chwilę", a ich interpretacji nie podejmują się nawet pracownicy ministerstwa, wskutek czego poczucie niepewności przekłada się na prace w gminach i potęguje obawy nauczycieli i rodziców.
Nie znajdujemy uzasadnienia dla wzmacniania roli nadzorczej kuratorów oświaty (np. w zakresie powoływania lub odwoływania dyrektora danej jednostki, opiniowania arkuszy organizacyjnych) - oznacza to w rzeczywistości ograniczenie kompetencji samorządów i zmniejszenie ich roli w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących szkół.
W procesie przygotowywania reformy nie przedstawiono rzetelnego wyliczenia kosztów jej wprowadzenia wraz z podaniem źródeł ich finansowania. Do tej pory trudno określić, jakie konsekwencje pociągnie za sobą konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w szkołach. Obowiązujący model finansowania oświaty, w którym to samorząd z własnych środków pokrywa dużą część kosztów funkcjonowania systemu, rodzi obawy, że to na gminy spadnie kosztowny obowiązek płacenia za wprowadzenie rozwiązań będących skutkiem wprowadzanej reformy.
Powszechne poczucie tymczasowości i niepewności, co do szczegółów wprowadzanych rozwiązań, potęguje jeszcze sytuacja nauczycieli, którzy nie mają informacji o ciągłości i warunkach zatrudnienia w szkołach. Problem ten dotyczy zdecydowanej większości placówek oświatowych, a wydaje się być bagatelizowany w wypowiedziach przedstawicieli ministerstwa. Zapewnienie zatrudnienia wszystkim nauczycielom jest zadaniem bardzo trudnym, a w kolejnych latach możliwe, że nawet niewykonalnym.
Wyrażamy obawę, że wprowadzane zmiany najbardziej odczują najważniejsze w procesie edukacji osoby - uczniowie. Reforma niesie za sobą zmiany w podstawach programowych, które w licznych opiniach uznanych autorytetów negatywnie wpłyną na poziom oświaty w Polsce. W podobnym tonie wypowiedzieli się m.in. prof. Białynicki-Birula z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN na temat podstawy programowej z fizyki czy członkowie Rady Języka Polskiego o podstawie programowej z języka polskiego. Brak wysłuchania tych głosów rodzi ogromne obawy co do jakości wprowadzanych zmian i ich skutków dla wykształcenia kolejnych pokoleń uczniów. Poziom nauczania w puszczykowskich szkołach od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i priorytetem lokalnego samorządu jest taki stan utrzymywać.
Zdając sobie sprawę z zaawansowania prac nad reformą systemu oświaty, wskazujemy na powyższe zagrożenia i wyrażamy swoje obawy dotyczące wprowadzanych w tak szybkim tempie rozwiązań, które sprawiają wrażenie nieprzemyślanych i niedopracowanych.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz