Postanowienie Nr 2/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa zlokalizowanego na posesji przy ul. Poznańskiej 34

 
Postanowienie Nr 2/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 marca 2019 r.
 
w sprawie: wniosku o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa zlokalizowanego na posesji przy ul. Poznańskiej 34.
 
Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa Rada Miasta Puszczykowa postanawia:
 
§ 1. Po zasięgnięciu opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odrzucić złożony wniosek o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa zlokalizowanego na posesji przy ul. Poznańskiej 34.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do poinformowania wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki