Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2017

 
PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA PUSZCZYKOWA NA ROK 2017
 
STYCZEŃ
 1. Puszczykowskie Towarzystwo Cyklistów - prezentacja stowarzyszenia i jego planów działalności w 2017 r.
 2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2017.
 3. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
 4. Plan pracy KEKiS na 2017 rok.
 5. Sprawy bieżące.
LUTY
 1. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 2 - wizja lokalna dokonanych remontów oraz dyskusja na temat zbliżających się zmian związanych z reformą oświaty.
 2. Regulaminy przyznawania nagród RM dla uczniów szczególnie uzdolnionych  oraz stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce i mających znaczące osiągnięcia artystyczne - dyskusja nad sprecyzowaniem kryteriów.
 3. Strategia Rozwoju i Promocji Miasta - stan prac.
 4. Sprawy bieżące.
MARZEC
 1. Hala sportowa - stan budowy i plany związane z jej otwarciem.
 2. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 - wizja lokalna i dyskusja na temat zbliżających się zmian związanych z reformą oświaty.
 3. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
 4. Sprawy bieżące.
KWIECIEŃ
 1. Ścieżki rowerowe - spotkanie z przedstawicielami WPN i Mikroregionu.
 2. Ścieżki turystyczne - spotkanie z przedstawicielami PTTK.
 3. Zabytki w Puszczykowie - dyskusja.
 4. Sprawy bieżące.
MAJ
 1. Informacja na temat rekrutacji do puszczykowskich szkół i zmian w oświacie związanych z reformą.
 2. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
 3. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
  - zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno- sportowych,
  - oferta atrakcji sportowych.
 4. Sprawy bieżące.
 
CZERWIEC
 1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2016 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym wraz z wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 2. Sprawozdanie na temat realizacji planów imprez sportowych i kulturalnych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 r.
 3. Hala sportowa - stan budowy.
 4. Sprawy bieżące.
 
LIPIEC
 
         miesiąc urlopowy
 
SIERPIEŃ
 
 1. Przedszkola w Puszczykowie - wizyta w placówkach.
 2. Nowa Strategia Rozwoju i Promocji Miasta.
 3. Sprawy bieżące.
 
WRZESIEŃ
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 na terenie Miasta Puszczykowa.
 2. Spotkanie z dyrektorami szkół - podsumowanie roku szkolnego 2016/2017.
 3. Podsumowanie obchodów „Dni Puszczykowa".
 4. Plany organizacyjne związane z imprezą „Dni Puszczykowa" na przyszły rok - dyskusja.
 5. Podsumowanie sezonu letniego w kulturze i sporcie.
 6. Sprawy bieżące.
 
PAŹDZIERNIK
 1. Nagrody RM dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 2. Wypracowanie wniosków i założeń do budżetu miasta na rok 2018r.
 3. Sprawy bieżące.
LISTOPAD
 1. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2018 w zakresie zadań komisji.
 2. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2017r.
 4. Sprawy bieżące.
 
GRUDZIEŃ
 1. Podsumowanie pracy komisji - sprawozdanie.
 2. Propozycje do planu pracy na 2017r.
 3. Sprawy bieżące.