Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2018

 
PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA PUSZCZYKOWA NA ROK 2018
 
STYCZEŃ
 1. Plan pracy KEKiS na 2018 rok.
 2. Omówienie planowanych obchodów uroczystości 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 3. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2018.
 4. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
 5. Omówienie nowej koncepcji strony internetowej Puszczykowa.
 6. Sprawy bieżące.
LUTY
 1. Utworzenie klasy sportowej w SP nr 2.
 2. Plany realizacji Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w 2018r.
 3. Współpraca CAK, Referat Sportu, Kultury i Promocji Miasta oraz puszczykowskie organizacje i stowarzyszenia - wprowadzenie do tematu.
 4. Plany powstania w Puszczykowie toru typu pump track.
 5. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
 6. Sprawy bieżące.
 
MARZEC
 1. Uroczyste obchody rocznic związanych z 11 listopada oraz 27 grudnia.
 2. Aktywizacja młodzieży, zaangażowanie młodych ludzi w działalność społeczną i samorządową.
 3. Współpraca CAK, Referat Sportu, Kultury i Promocji Miasta oraz puszczykowskie organizacje i stowarzyszenia.
 4. Problem ożywienia Rynku. 
 5. Informacja o zainteresowaniu rodziców i uczniów powstającą klasą sportową w SP nr 1.
 6. Zabytki w Puszczykowie.
 7. Drzewa pomniki - dyskusja.
 8. Sprawy bieżące.
KWIECIEŃ
 1. Spotkanie z przedstawicielami WPN i Mikroregionu.
 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
 3. - zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno- sportowych,
 4. - oferta atrakcji sportowych.
 5. Omówienie planów związanych z organizacją Dni Puszczykowa 2018.
 6. Sprawy bieżące.
MAJ
 1. Informacja na temat rekrutacji do puszczykowskich.
 2. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
 3. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące wakacje letnie.
 4. Dyskusja z dyrektorami szkół na temat regulaminu dot. przyznawania nagród i stypendiów.
 5. Sprawy bieżące.
CZERWIEC
 1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2016 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym wraz z wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 2. Sprawozdanie na temat realizacji planów imprez sportowych i kulturalnych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2018r.
 3. Realizacja Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w pierwszym półroczu 2018r.
 4. Sprawy bieżące.
LIPIEC
          miesiąc urlopowy
 
SIERPIEŃ
 1. Omówienie planów uroczystych obchodów rocznic związanych z 11 listopada oraz 27 grudnia naszym mieście.
 2. Inwestycje sfinansowane przez Miasto w puszczykowskich przedszkolach.
 3. Wykaz zajęć dodatkowych finansowanych przez Miasto w poszczególnych szkołach i przedszkolach.
 4. Sprawy bieżące.
WRZESIEŃ
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 na terenie Miasta Puszczykowa.
 2. Spotkanie z dyrektorami szkół - podsumowanie roku szkolnego 2017/2018.
 3. Podsumowanie obchodów „Dni Puszczykowa".
 4. Plany organizacyjne związane z imprezą „Dni Puszczykowa" na przyszły rok - dyskusja.
 5. Podsumowanie sezonu letniego w kulturze i sporcie.
 6. Sprawy bieżące.
PAŹDZIERNIK
 1. Nagrody RM dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 2. Wypracowanie wniosków i założeń do budżetu miasta na rok 2019r.
 3. Podsumowanie pracy KEKiS w czteroletniej kadencji.
 4. Sprawy bieżące.