Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2018

 
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2018
 
1. Sprawozdanie z prac miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
a) Sprawozdanie z działalności za 2017 rok,
b) Sprawozdanie z Miejskiego Programu Przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok,
c) Sprawozdanie z wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020",
d) Sprawozdanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017,
e) Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Informacja na temat działalności Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wolontariat w Puszczykowie.
3. Wspólne posiedzenie komisji Spraw Społecznych z powiatowa Komisją Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Spraw Społecznych Pobiedzisk.
4. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.
5. Polityka senioralna Miasta Puszczykowa.
6. Monitorowanie i ewaluacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
7. Wizyty studyjne w:
a) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
b) Warsztacie terapii Zajęciowej w Owińskach.
8. Omówienie spraw bezpieczeństwa mieszkańców - spotkanie z Komendantami Straży Miejskiej i komisariatu Policji w Puszczykowie oraz Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej.
9. Monitorowanie i opiniowanie działań w zakresie polityki mieszkaniowej, gospodarki odpadami, komunikacji publicznej oraz ochrony środowiska.
10. Omawianie aktualnych postulatów mieszkańców.
11. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.