Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2019

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok


1. Sprawozdania z prac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
a) sprawozdanie z działalności ośrodka za 2018 rok,
b) sprawozdanie z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok,
c) sprawozdanie z wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020",
d) sprawozdanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018,
e) sprawozdanie za 2018 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Informacja na temat działalności Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wolontariat w Puszczykowie.

3. Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych z Powiatową Komisją Polityki Społecznej i Zdrowia.

4. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

5. Polityka senioralna miasta Puszczykowa.

6. Monitorowanie i ewaluacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

7. Wizyty studyjne w:

a) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie.
b) Warsztacie Terapii Zajęciowej w Baranowie.
c) Wigor-Senior Luboń.

8. Omówienie spraw bezpieczeństwa mieszkańców - spotkanie z Komendantami: Straży Miejskiej i Komisariatu Policji w Puszczykowie i Prezesem OSP.

9. Monitorowanie i opiniowanie działań w zakresie polityki mieszkaniowej, gospodarki odpadami, komunikacji publicznej oraz ochrony środowiska.

10. Omawianie aktualnych postulatów mieszkańców.

11. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.