Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2017

 
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok
 
 1. Sprawozdania z prac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  a) sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2016 rok,
  b) sprawozdanie z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-17,
  c) sprawozdanie z wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na  lata 2014-2020",
  d) sprawozdanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016,
  e) sprawozdanie za 2016 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Informacja na temat działalności Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wolontariat w Puszczykowie.
 3. Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych z powiatową Komisją Polityki Społecznej i Zdrowia wizyta w Szpitalu w Puszczykowie.
 4. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.
 5. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
 6. Monitorowanie i ewaluacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 7. Wizyty studyjne w :
  a) Warsztacie Terapii Zajęciowej w Konarzewie prowadzonym przez Stowarzyszenie „Promyk"
  b) Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
  c) Środowiskowym Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie
 8. Omówienie spraw bezpieczeństwa mieszkańców - spotkanie  z Komendantami Straży Miejskiej i Komisariatu Policji w Puszczykowie i Prezesem OSP.
 9. Monitorowanie i opiniowanie działań w zakresie polityki mieszkaniowej, gospodarki odpadami, komunikacji publicznej oraz ochrony środowiska.
 10. Omawianie aktualnych postulatów mieszkańców.
 11. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.