Plan pracy Rady Miasta na 2021 rok

 

Lp.

Terminy sesji

Tematyka sesji

1.

26 stycznia

Plan pracy Rady Miasta.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej.

Sprawy bieżące.

2.

23 lutego

Sprawy bieżące.

3.

30 marca

Sprawy bieżące.

4.

27 kwietnia

Sprawy bieżące.

5.

25 maja

Sprawy bieżące.

6.

22 czerwca

Debata nad raportem o stanie gminy.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza.

Absolutorium za 2020 rok.

Sprawy bieżące.

7.

24 sierpnia

Sprawy bieżące.

8.

28 września

Sprawy bieżące.

9.

26 października

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Sprawy bieżące.

10.

23 listopada

Sprawy bieżące.

11.

21 grudnia

Sprawy bieżące.

Budżet na 2022 rok.

 

Zgodnie ze Statutem Miasta Puszczykowa zastrzega się możliwość dokonywania na bieżąco zmian i uzupełnień w planie pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021.