Termin sesji Rady Miasta

34. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 34. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 23 listopada 2021 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 33/21/VIII z dnia 26 października 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (druk nr 332).
  Załącznik nr 1 do druku nr 332
  Załącznik nr 2 do druku nr 332
  Załącznik nr 3 do druku nr 332
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo (druk nr 333).
  Załącznik nr 1 do druku nr 333
  Załącznik nr 2 do druku nr 333
  Załącznik nr 3 do druku nr 333
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2022 – 2026 (druk nr 336).
  Załącznik do druku nr 336
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 337).
  Załącznik do druku nr 337
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Działkowej (druk nr 338).
  Załącznik do druku nr 338
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Nadwarciańskiej i Niwka Stara (druk nr 339).
  Załącznik do druku nr 339
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 207/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 (druk nr 340).
  Załącznik do druku nr 340
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 334).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 335).
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.

33. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 33. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 26 października 2021 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radną Rady Miasta Puszczykowa.
 4. Ślubowanie radnej Ewy Michałek-Ciechomskiej.
 5. Przyjęcie protokołu nr 32/21/VIII z dnia 28 września 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 254/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska (druk nr 329).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 330).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 320).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Pszenicznej (druk nr 322).
  Załącznik do druku nr 322
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 323).
  Załącznik do druku nr 323
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 324).
  Załącznik do druku nr 324
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 325).
  Załącznik do druku nr 325
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 326).
  Załącznik do druku nr 326
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317a).
  Załącznik do druku nr 317a
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 (druk nr 321).
  Załącznik do druku nr 321
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 331).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 327).
  Załącznik nr 1 do druku nr 327
  Załącznik nr 2 do druku nr 327
  Załącznik nr 3 do druku nr 327
  Załącznik nr 4 do druku nr 327
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 328).
  Załącznik nr 1 do druku nr 328
  Załącznik nr 2 do druku nr 328
  Opis przyjętych wartości do wpf
 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 21. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 22. Wolne głosy.
 23. Zamknięcie sesji.

32. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 32. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 28 września 2021 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 
Porządek obard:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 31/21/VIII z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 309).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 310).
  Załącznik do druku nr 310
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 311).
  Załącznik do druku nr 311
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 312).
  Załącznik do druku nr 312
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo (druk nr 315).
  Załącznik do druku nr 315
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki (druk nr 316).
  Załącznik do druku nr 316
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 313).
  Załącznik do druku nr 313
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna (druk nr 314).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317).
  Załącznik do druku nr 317
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 318).
  Załącznik nr 1 do druku nr 318
  Załącznik nr 2 do druku nr 318
  Załącznik nr 3 do druku nr 318
  Załącznik nr 4 do druku nr 318
 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamknięcie sesji.

31. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 31. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 24 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 29/21/VIII z dnia 25 maja 2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 30/21/VIII z dnia 22 czerwca 2021 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 308).
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 8. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 9. Wolne głosy.
 10. Zamknięcie sesji.

30. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 30. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 22 czerwca 2021 r. o godz. 17.00.
 
Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 29/21/VIII z dnia 25 maja 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 289).
  Załącznik do druku nr 289
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 290).
  Załącznik nr 1 do druku nr 290
  Załącznik nr 2 do druku nr 290
  Załacznik nr 3 do druku nr 290
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 291).
  Załącznik nr 1 do druku nr 291
  Załącznik nr 2 do druku nr 291
 7. Debata nad raportem o stanie Miasta Puszczykowa.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania (druk nr 286).
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2020.
 10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2020 r.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2020.
 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2020.
 13. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2020 rok.
 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2020 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 rok (druk nr 287).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok (druk nr 288).
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy zobowiązany jest złożyć do przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję.

29. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 29. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się zdalnie we wtorek, 25 maja 2021 r. o godz. 17.00.
 
Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 
Porządek obard:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 28/21/VIII z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (druk nr 278).
  Załącznik do druku  nr 278
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 279).
  Załącznik do druku nr 279
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280).
  Załącznik do druku nr 280
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 281).
  Załącznik do druku nr 281
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom mieszkalnym na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 282).
  Załącznik do druku nr 282
  Wniosek o udzielenie dotacji (do druku nr 282)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi (druk nr 283).
  Załącznik do druku nr 283
  Wniosek o przyznanie zasiłku (do druku nr 283)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 284).
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020 r. w ramach współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi.
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.

28. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 28. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się zdalnie we wtorek, 27 kwietnia 2021 r. o godz. 17.00.
 
Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 26/21/VIII z dnia 23 lutego 2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 27/21/VIII z dnia 30 marca 2021 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej część ul. Przecznicy oraz część ul. Podleśnej w Puszczykowie (druk nr 264).
  Załącznik do druku nr 264
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265).
  Załącznik do druku nr 265
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 266).
  Załącznik do druku nr 266
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267).
  Załącznik do druku nr 267
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268).
  Załącznik do druku nr 268
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269).
  Załącznik do druku nr 269
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5 (druk nr 270).
  Załącznik do druku nr 270
  Analiza do druku nr 270
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 271).
  Załącznik do druku nr 271
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 277).
  Załącznik do druku nr 277
  Załącznik do regulaminu
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 276).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 272).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 274).
  Załącznik do druku nr 274
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego (druk nr 262).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (druk nr 263).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275).
 20. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 21. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 22. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 23. Wolne głosy.
 24. Zamknięcie sesji.

27. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 27. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się zdalnie we wtorek, 30 marca 2021 r. o godz. 17.00.
 
Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 26/21/VIII z dnia 23 lutego 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 259).
  Załącznik nr 1 do druku nr 259
  Załącznik nr 2 do druku nr 259
  Załącznik nr 3 do druku nr 259
  Załącznik nr 4 do druku nr 259
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 261).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 255).
  Załącznik do druku nr 255
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 258).
  Załącznik do druku nr 258
  Załącznik do regulaminu
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 253).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 254).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 248).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 249).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 250).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 251).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 260).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska (druk nr 252).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 256).
  Załącznik nr 1 do druku nr 256
  Załącznik nr 2 do druku nr 256
  Załączniki nr 3 i 4 do druku nr 256
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 257).
  Załącznik nr 1 do druku nr 257
  Załącznik nr 2 do druku nr 257
  Opis przyjętych wartości do wpf
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236).
  Załącznik nr 1 do druku nr 236
 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 21. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 22. Wolne głosy.
 23. Zamknięcie sesji.

26. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 26. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się zdalnie we wtorek, 23 lutego 2021 r. o godz. 17.00.
 
Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 25/21/VIII z dnia 26 stycznia 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026 (druk nr 243).
  Załącznik do druku nr 243
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236).
  Załącznik do druku nr 236
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej (druk nr 237).
  Załącznik do druku nr 237
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 238).
  Załącznik do druku nr 238
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
  Załącznik do druku nr 239
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 240).
  Załącznik do druku nr 240
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 241).
  Załącznik do druku nr 241
  Analiza do druku nr 241
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo (druk nr 242).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244).
  Załącznik nr 1 do druku nr 244
  Załącznik nr 2 do druku nr 244
  Załączniki nr 3 i 4 do druku nr 244
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.

25. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 25. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się zdalnie we wtorek, 26 stycznia 2021 r. o godz. 17.00.
 
Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 24/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 231).
  Załącznik do druku nr 231
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 232).
  Załącznik do druku nr 232
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” Zbigniewowi Gorzelannemu (druk nr 233).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 234).
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 10. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 11. Wolne głosy.
 12. Zamknięcie sesji.

24. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 24. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się zdalnie we wtorek, 22 grudnia 2020 r. o godz. 17.00.
 
Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 
 
Porządek obrad:

23. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 23. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się zdalnie we wtorek, 24 listopada 2020 r. o godz. 17.00.
 
Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 

 

22. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 22. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 27 października 2020 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=puszczyksesja

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 21/20/VIII z dnia 29 października 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 205).
  Załącznik nr 1 do druku nr 205
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II (druk nr 211).
  Załącznik nr 1 do druku nr 211
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 (druk nr 214).
  Załącznik do druku nr 214
  Analiza do druku nr 214
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 208).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (druk nr 209).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 210).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 212).
  Załącznik do druku nr 212
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 213).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 215).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 216).
  Załącznik nr 1 do druku nr 216
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 217).
  Załącznik do druku nr 217
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.

21. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 21. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 29 września 2020 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=puszczyksesja

Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 20/20/VIII z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 205).
  Załącznik nr 1 do druku nr 205
  Załącznik nr 2 do druku nr 205
  Załącznik nr 3 do druku nr 205
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 (druk nr 206).
  Załącznik do druku nr 206
  Zał. nr 1 do regulaminu
  Zał. nr 2 do regulaminu
  Zał. nr 3 do regulaminu
  Zał. nr 4 do regulaminu
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 198).
  Załącznik do druku nr 198
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości (druk nr 199).
  Załącznik do druku nr 199
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 200).
  Załącznik do druku nr 200
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 201).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 202).
  Załącznik do druku 202
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 203).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 197).
  Załącznik do druku nr 197
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 195).
  Załącznik do druku nr 195
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 196).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji (druk nr 204).
 16. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym nr 2/20/VIII Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2019 roku.
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.

20. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 20. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 25 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=puszczyksesja

Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 19/20/VIII z dnia 23 czerwca 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035” (druk nr 187) „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035"
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188), (załącznik nr 1 do druku nr 188).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 192), (załącznik do druku nr 192).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189), (załącznik do druku nr 189).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191), (załącznik do druku nr 191).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190), (załącznik do druku nr 190).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193), (załącznik nr 1 do druku nr 193), (załącznik nr 2 do druku nr 193), (załącznik nr 3 do druku nr 193).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 194), (załącznik nr 1 do druku nr 194), (załącznik nr 2 do druku nr 194), (Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo).
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.

 

19. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 19. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 23 czerwca 2020 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=puszczyksesja

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 18/20/VIII z dnia 26 maja 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173a).
  Załącznik nr 1 do druku nr 173a
  Załącznik nr 2 do druku nr 173a
  Załącznik nr 3 do druku nr 173a
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej (druk nr 182).
  Załącznik do druku nr 182
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja (druk nr 183).
  Załącznik do druku nr 183
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 184).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara (druk nr 185).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 186).
  Załącznik nr 1 do druku nr 186
  Załącznik nr 2 do druku nr 186
 11. Debata nad raportem o stanie Miasta Puszczykowa.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania (druk nr 179).
 13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2019.
 14. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2019 r.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2019.
 16. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2019.
 17. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
 18. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok (druk nr 180).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2019 rok (druk nr 181).
 21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 23. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 24. Wolne głosy.
 25. Zamknięcie sesji.

18. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 18. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 26 maja 2020 r. o godz. 17.00 w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21.

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=puszczyksesja

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 17/20/VIII z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173).
  Załącznik nr 1 do druku nr 173
  Załącznik nr 2 do druku nr 173
  Załącznik nr 3 do druku nr 173
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023 (druk nr 144a).
  Załącznik nr 1 do druku nr 144a
   - załącznik nr 1 do POŚ
   - załącznik nr 2 do POŚ
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych (druk nr 170).
  Załącznik do druku nr 170
   - załącznik do regulaminu
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 171).
  Załącznik do druku nr 171
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 169).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 174).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara (druk nr 172).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 175).
  Załącznik nr 1 do druku nr 175
 12. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej nr 1/20/VIII z kontroli inwestycji pn. Przebudowa ulicy Moniuszki.
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.

17. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 17. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 28 kwietnia 2020 r. o godz. 17.00 w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21.

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=puszczyksesja

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 16/20/VIII z dnia 25 lutego 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 (druk nr 150).
  Załącznik do druku nr 150
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Miastem Puszczykowem a Gminą Mosina w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo (druk nr 151).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 152).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 153).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Jana Kasprowicza (druk nr 154).
  Załącznik do druku nr 154
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 155).
  Załącznik do druku nr 155
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 156).
  Załącznik do druku nr 156
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Kosynierów Miłosławskich (druk nr 157).
  Załącznik do druku nr 157
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Bolesława Prusa (druk nr 158).
  Załącznik do druku nr 158
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 159).
  Załącznik do druku nr 159
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Sokoła w Puszczykowie poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej (druk nr 160).
  Załącznik do druku nr 160
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta, pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3 (druk nr 161).
  Załącznik nr 1 do druku nr 161
  Załącznik nr 2 do druku nr 161
  Załącznik nr 3 do druku nr 161
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 162).
  Załącznik do druku nr 162
  Analiza do druku nr 162
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 163).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 165).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 166).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 167).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 168).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 164).
  Załącznik nr 1 do druku nr 164
  Załącznik nr 2 do druku nr 164
  Załącznik nr 3 do druku nr 164
  Załącznik nr 4 do druku nr 164
 23. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 24. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 25. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 26. Wolne głosy.
 27. Zamknięcie sesji.

 

16. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 16. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek, 25 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 15/20/VIII z dnia 21 stycznia 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023 (druk nr 144).
  Załącznik nr 1 do druku nr 144
  Załącznik nr 2 do druku nr 144
  Załącznik nr 3 do druku nr 144
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 146).
  Załącznik do druku nr 146
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2020-2022 (druk nr 142).
  Załącznik do druku nr 142
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa (druk nr 145).
  Załącznik nr 1 do druku nr 145
  Załącznik nr 2 do druku nr 145
  Załącznik nr 3 do druku nr 145
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (druk nr 149).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 141).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 143).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 147).
  Załącznik nr 1 do druku nr 147
  Załącznik nr 2 do druku nr 147
  Załącznik nr 3 do druku nr 147
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 148).
  Załącznik nr 1 do druku nr 148
  Załącznik nr 2 do druku nr 148
  Opis przyjętych wartości do wpf
 13. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamknięcie sesji.

 

15. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 15. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek, 21 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 14/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 138).
  Załącznik do druku nr 138
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 139).
  Załącznik do druku nr 139
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.
 7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 9. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 10. Wolne głosy.
 11. Zamknięcie sesji.

14. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 14. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek, 17 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 13/19/VIII z dnia 26 listopada 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 129) .
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 130) .
  Załącznik do druku nr 130
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Władysława Kosińskiego (druk nr 131) .
  Załącznik do druku nr 131
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (druk nr 132).
  Załącznik do druku nr 132
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej nr 430 (druk nr 133) .
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 136) .
  Załącznik nr 1 do druku nr 136
  Załącznik nr 2 do druku nr 136
  Opis przyjętych wartości do wpf
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 137) .
  Załącznik nr 1 do druku nr 137
  Załącznik nr 2 do druku nr 137
  Załącznik nr 3 do druku nr 137
  Załącznik nr 4 do druku nr 137
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 134).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 135).
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.

 

13. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 13. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek, 26 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 12/19/VIII z dnia 29 października 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2019-2022 (druk nr 123) .
  Załącznik do druku nr 123
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 124).
  Załącznik do druku nr 124
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej (druk nr 126).
  Załącznik do druku nr 126
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 337/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 121).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (druk nr 125).
  Załącznik do druku nr 125
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 122).
  Załącznik do druku nr 122
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 127).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 128).
  Załącznik do druku nr 128
 12. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej nr 4/19/VIII z kontroli inwestycji pn.: Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" przy Szkole Podstawowej nr 1.
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.

12. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 12. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 29 października 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 11/19/VIII z dnia 24 września 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B (druk nr 114) .
  Załącznik nr 1 do druku nr 114
  Załącznik nr 2 do druku nr 114
  Załącznik nr 3 do druku nr 114
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Puszczykowa: Nr 237/09/V z 28.10.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 oraz Nr 135/16/VII z 22.06.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 (druk nr 120).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych (druk nr 115) .
  Załącznik do druku nr 115
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 117) .
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 116) .
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 118).
  Załącznik nr 1 do druku nr 118
  Załącznik nr 2 do druku nr 118
  Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prozgnozy Finansowej
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 119) .
  Załącznik nr 1 do druku nr 119
  Załącznik nr 2 do druku nr 119
  Załącznik nr 3 do druku nr 119
 11. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2018 roku.
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.

 

11. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 11. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 24 września 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 10/19/VIII z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (druk nr 112), (zał. do druku nr 112), (zał. nr 1 do Regulaminu do druku nr 112), (zał. nr 2 do Regulaminu do druku nr 112), (zał. nr 3 do Regulaminu do druku nr 112), (zał. nr 4 do Regulaminu do druku nr 112).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (druk nr 108).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego (druk nr 111), (zał. do druku nr 111).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 110), (zał. do druku nr 110).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 107).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 109).
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 12. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Zamknięcie sesji.

 

 

10. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 10. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 27 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 9/19/VIII z dnia 25 czerwca 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze (druk nr 103), (zał. do druku nr 103).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 104), (zał. do druku nr 104). 
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 105), (zał. do druku nr 105). 
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 101), (zał. do druku nr 101), (zał do regulaminu do druku nr 101).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego (druk nr 102).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych (druk nr 100).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 106), (zał. nr 1 do druku nr 106), (zał. nr 2 do druku nr 106), (zał. nr 3 do druku nr 106), (zał. nr 4 do druku nr 106).
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.

 

9. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 9. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 25 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 8/19/VIII z dnia 28 maja 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 97), (zał. do druku nr 97). 
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 98).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 93), (zał. do druku nr 93). 
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego (druk nr 96).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 99), (zał. nr 1 do druku nr 99), (zał. nr 2 do druku nr 99), (zał. nr 3 do druku nr 99), (zał. nr 4 do druku nr 99).
 9. Debata nad raportem o stanie Miasta Puszczykowa.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania (druk nr 94).
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018.
 12. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2018 r.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2018.
 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018.
 15. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
 16. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok (druk nr 95).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok (druk nr 92).
 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 21. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 22. Wolne głosy.
 23. Zamknięcie sesji.

 

8. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 8. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 28 maja 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 7/19/VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 85), (zał. do druku nr 85). 
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 87), (zał. do druku nr 87).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 86), (zał. do druku nr 86). 
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 84), (zał. do druku nr 84). 
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 88), (zał. do druk nr 88). 
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej (druk nr 83).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82), (zał. do druku nr 82). 
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 91).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 89) (Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo), (zał. nr 1 do druku nr 89), (zał. nr 2 do druku nr 89). 
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 90), (zał. nr 1 do druku nr 90), (zał. nr 2 do druku nr 90), (zał. nr 3 do druku nr 90). 
 14. Rozpatrzenie projektu postanowienia w sprawie: odrzucenia wniosku Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego o przyjęcie Postaci Błogosławionego Brata Józefa Zapłaty jako Patrona Miasta Puszczykowa.
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.

 

7. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 7. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 30 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 6/19/VIII z dnia 26 marca 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2 (druk nr 74) (zał. nr 1 do druku nr 74) (zał. nr 2 do druku nr 74) (zał nr 3 do druku nr 74). 
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 (druk nr 75) (zał. do druku nr 75) (analiza do druku nr 75).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja (druk nr 76) (zał. do druku nr 76). 
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej (druk nr 77) (zał. do druku nr 77).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej (druk nr 78) (zał. do druku nr 78).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 79) (zał. do druku nr 79).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej (druk nr 80) (zał. do druku nr 80).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (druk nr 81).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 71) (zał. do druku nr 71).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 73).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027 (druk nr 72) (zał. do druku nr 72).
 15. Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 4/19/VIII w sprawie wniosku o nadanie nazwy ulicy Prezydenta Pawła Adamowicza jednej z nowo powstających ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
 16. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej" oraz protokołem pokontrolnym z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej" .
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.

 

 

6. sesja Rady Miasta Puszczykowa


Zapraszamy na 6. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 26 marca 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 5/19/VIII z dnia 26 lutego 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie (druk nr 65), (zał. do druku nr 65).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie (druk nr 66), (zał. do druku nr 66).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa (druk nr 67), (zał. do druku nr 67).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 68).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 63).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa (druk nr 62), (zał. do druku nr 62).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 64), (zał. do druku 64), (załącznik graficzny do Statutu Miasta Puszczykowa).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 69), (zał. nr 1 do druku nr 69), (zał. nr 2 do druku nr 69), (zał. nr 3 do druku nr 69).
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.

5. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 5. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 26 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 4/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 57).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie (druk nr 51).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 52), (zał. do druku nr 52). 
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 53), (zał. do druku nr 53). 
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie (druk nr 54), (zał. do druku nr 54). 
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie (druk nr 55), (zał. do druku nr 55).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 56), (zał. do druku nr 56). 
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 58), (zał. nr 1 do druku nr 58),(zał. nr 2 do druku nr 58), (zał. nr 3 do druku nr 58).
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.

 

 

4. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 4. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 29 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 3/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 37) (zał do druku nr 37). 
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 38), (zał do druku nr 38).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 42).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO" (druk nr 43).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II - ETAP I (druk nr 44), (zał nr 1 do druku nr 44), (zał. nr 2 do druku nr 44), (zał. nr 3 do druku nr 44).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3 (druk nr 41), (zał. do druku nr 41), (analiza do przystąpienia do mpzp do druku nr 41). 
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Dworcowej (druk nr 39) (zał. do druku nr 39)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (druk nr 40).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 46), (zał. do druku nr 46).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47, (zał do druku nr 47).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 45).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 48).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 49), (zał. nr 1 do druku nr 49), (zał. nr 2 do druku nr 49), (Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo). 
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 50), (zał nr 1 do druku nr 50), (zał. nr 2 do druku nr 50), (zał. nr 3 i zał. nr 4 do druku nr 50). 
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.

3. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 3. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 18 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 1/18/VIII z dnia 20 listopada 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 2/18/VIII z dnia 27 listopada 2018 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (druk nr 25), (zał. do druku nr 25).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 24), (zał. do druku nr 24).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 23).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 22).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 18).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 19).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej w Puszczykowie (druk nr 20), (zał. do druku nr 20). 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Sowiej (druk nr 21), (zał do druku nr 21).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 28).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (druk nr 26).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 27), (zał. nr 1 do druku nr 27), (zał. nr 2 do druku nr 27), (zał. nr 3 do druku nr 27).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 29), (Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo, (zał. nr 1 do druku nr 29), (zał. nr 2 do druku nr 29), 
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 30), (zał. nr 1 do druku nr 30), (zał. nr 2 do druku nr 30), (zał. nr 3 do druku nr 30).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 31).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 32).
 20. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 21. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 22. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 23. Wolne głosy.
 24. Zamknięcie sesji.

2. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 2. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 27 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 12).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 13).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 14).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 11).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 10) (zał. do druku nr 10).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 15).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 16) (Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo), (zał. nr 1 do druku nr 16),  (zał. nr 2 do druku nr 16).
 10. 10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 17), (zał. nr 1 do druku nr 17), (zał. nr 2 do druku nr 17), (zał. nr 3 i nr 4 do druku nr 17).
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
 
NAGRANIE Z SESJI
 
http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=puszczyksesja
 

1. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 1. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 20 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sali.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.
 5. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad (ustawowego składu Rady).
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 1).
 9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa prowadzenia sesji.
 10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 2).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 3).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 4). 
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 5).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 6).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 7).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 8).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 9).
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie obrad.

 

  NAGRANIE Z SESJI

 http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=puszczyksesja  

46. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 46. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 16 października 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).   

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3.Przyjęcie protokołu nr 45/18/VII z dnia 25 września 2018 r.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1 (druk nr 378).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3,  4 - w dwóch etapach A i B (druk nr 376).
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2018 - 2021 (druk nr 377).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 375).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 374).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Puszczykowo (druk nr 379).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia (druk nr 380).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 381).
12.Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
13.Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
14.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15.Wolne głosy.
16.Zamknięcie sesji.

 

45. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 45. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 25 września 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).   

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3.  Przyjęcie protokołu nr 44/18/VII z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 368).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 369).
 6. zał. do druku nr 369
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 370).
 8. zał. do druku nr 370
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Jarosławskiej (druk nr 371).
  zał. do druku nr 371
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 372).
  zał. nr 1 do druku nr 372
  zał. nr 2 do druku nr 372
  Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 373).
  zał. nr 1 do druku nr 373
  zał. nr 2 do druku nr 373
  zał. nr 3 i nr 4 do druku nr 373
 12. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2017 roku.
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.
  

44. sesja Rady Miasta Puszczykowa


Zapraszamy na 44. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 28 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).    

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3. Przyjęcie protokołu nr 43/18/VII z dnia 20 czerwca 2018 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 360).

UZASADNIENIE DO DRUKU NR 360
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 360
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 360
ZAŁĄCZNIK NR 2A DO DRUKU NR 360
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU NR 360

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część B (druk nr 361).

UZASADNIENIE DO DRUKU NR 361
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 361
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 361
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU NR 361

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 358).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 358

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 350).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 351).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 351
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 351

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 352).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 352
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 352
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU NR 352

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 353).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 354).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 5 w Puszczykowie (druk nr 355).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 355

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej w Puszczykowie (druk nr 356).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 356

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 63 w Puszczykowie (druk nr 357).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 357

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. przy ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie (druk nr 359).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 297/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 362).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 362

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 363).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 364).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 364

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 365).

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF MIASTA PUSZCZYKOWA
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 365
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 365

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 366).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 366
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 366
ZAŁĄCZNIK NR 3 I ZAŁĄCZNIK NR 4 DO DRUKU NR 366

21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
22. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
24. Wolne głosy.
25. Zamknięcie sesji.

43. sesja Rady Miasta Puszczykowa


Zapraszamy na 43. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się w środę 20 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).    

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 42/18/VII z dnia 29 maja 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Puszczykowa oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk nr 345).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 343).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 344).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 348).
 8. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 348
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 348
  Opis przyjetych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 349).
 10. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 349
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 349
  ZAŁĄCZNIKI NR 3 i 4 DO DRUKU NR 349
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 12. ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2 i 3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA ZA ROK 2017
  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ ZA ROK 2017
 13. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2017 r.
 14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 15. Rb 27S IV kwartał 2017
  Rb 28S IV kwartał 2017
  Rb N IV kwartał 2017
  Rb NDS IV kwartał 2017
  Rb PDP IV kwartał 2017
  RB ST IV kwartał 2017
  Rb Z IV kwartał 2017
 16. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 17. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2017 rok.
 18. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2017 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2017 rok (druk nr 346).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok (druk nr 347).
 21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 24. Wolne głosy.
 25. Zamknięcie sesji.

42. sesja Rady Miasta PuszczykowaZapraszamy na 42. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 29 maja 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).  
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 40/18/VII z dnia 27 marca 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 41/18/VII z dnia 24 kwietnia 2018 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 331).
 6. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 331
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 968, obręb Niwka (druk nr 332).
 8. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 332
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo (druk nr 333).
 10. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 333
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 611/2, obręb Niwka (druk nr 334).
 12. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 334
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo (druk nr 335).
 14. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 335
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 197/17/VII w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 336).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 337).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 338).
 18. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 338
  Opis przyjetych wartości do Wieloletniej Prognozy Miasta Puszczykowa
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 339).
 20. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 339
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 339
  ZAŁĄCZNIKI NR 3 I 4 DO DRUKU NR 339
 21. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie".
 22. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 23. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 24. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 25. Wolne głosy.
 26. Zamknięcie sesji

41. sesja Rady Miasta Puszczykowa

 
Zapraszamy na 41. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 24 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 40/18/VII z 27 marca 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 324).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 325).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 326).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Mickiewicza, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 2189/7, obręb Puszczykowo (druk nr 327 ).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 328).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Klasztornej (druk nr 329).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 330). 
 1. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Wolne głosy.
 5. Zamknięcie sesji.
 

40. sesja Rady Miasta PuszczykowaZapraszamy na 40. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 27 marca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 39/18/VII z 27 lutego 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 312).
 5. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 312
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 313).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 314).
 8. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 314
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie (druk nr 321).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 319).
 11. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 319
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 315).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 316).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 317).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 318).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 320).
 17. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 320
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 322).
 19. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 322
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 322
  Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 323).
 21. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 323
  ZAŁĄCZNIKI NR 2 i 3 DO DRUKU NR 323
 22. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Utwardzenie ulicy Granicznej w Puszczykowie".
 23. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 24. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 25. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 26. Wolne głosy.
 27. Zamknięcie sesji.

39. sesja Rady Miasta PuszczykowaZapraszamy na 39. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 38/18/VII z 30 stycznia 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa" (druk nr 302).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (druk nr 306).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 304).
 7. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 304
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 305).
 9. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 305
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 310).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
 12. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 311
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 311
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr 307).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 308).
 15. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 308
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 308
  Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 309).
 17. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 309
  ZAŁACZNIK NR 2 DO DRUKU NR 309
  ZAŁĄCZNIKI NR 3 i 4 DO DRUKU NR 309
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.

38. sesja Rady Miasta PuszczykowaZapraszamy na 38. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 30 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 37/17/VII z 19 grudnia 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 294).
 5. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 294
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 295).
 7. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 295
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (druk nr 291).
 9. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 3.2 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 3.3 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 3.4 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 4.1 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 4.2 DO DRUKU NR 291
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292).
 11. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 292
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 293).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297).
 14. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 297
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 297
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU NR 297
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 298).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 299).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 300).
 18. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 300
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 300
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU NR 300
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 301).
 20. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 301
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 301
  ZAŁĄCZNIK NR 3 i 4 DO DRUKU NR 301
 21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 24. Wolne głosy.
 25. Zamknięcie sesji.

 

37. sesja Rady Miasta PuszczykowaZapraszamy na 37. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 19 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).
 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 36/17/VII z 28 listopada 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 285a).
 5. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 285a
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 285a
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU nr 285a
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (druk nr 286).
 7. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU nr 286
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 289).
 9. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU nr 289
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 290).
 11. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 290
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 290
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 287).
 13. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 287
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 287
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU nr 287
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na 2018 r. (druk nr 288).
 15. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 288
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 288
  ZAŁĄCZNIK NR 3 i 4 DO DRUKU nr 288
 16. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizacje wybranych zadań publicznych w 2016 roku.
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.

36. sesja Rady Miasta PuszczykowaZapraszamy na 36. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 28 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 35/17/VII z 24 października 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 269a).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 285)
 6. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 285
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 285
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU nr 285
  ZAŁĄCZNIK NR 4 DO DRUKU nr 285
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie (druk nr 278).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie (druk nr 279).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (druk nr 280).
 10. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU nr 280
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 281).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno (druk nr 282).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 283).
 14. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 283
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 283
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 284).
 16. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 284
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 284
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU nr 284
 17. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. "Budowa ul. Niwka Stara".
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.

35. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 35. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 24 października 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 34/17/VII z 26 września 2017 r.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: odwołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 268).
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 269).
 1. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Wolne głosy.
 5. Zamknięcie sesji.

34. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 34. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 26 września 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 33/17/VII z 22 sierpnia 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 256) .
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2017 - 2026 (druk nr 257) .
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 257
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Fiedlera (druk nr 258) .
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 258
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Langego i Marcinkowskiego (druk nr 259).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 259
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 260).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 260
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 261).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 261
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 251).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 251
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017 - 2030 (druk nr 262).
  ZAŁĄCZNIK DO DRUKU nr 262
  Załącznik do Stretegii Rozwoju i Prmocji Miasta Puszczykowa
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023. (druk nr 263).
  ZAŁĄCZNIKI nr 1 i 2 do DRUKU nr 263
  Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 264).
  ZAŁĄCZNIK nr 1 do DRUKU nr 264
  ZAŁĄCZNIK nr 2 do DRUKU nr 264
  ZAŁĄCZNIK nr 3 do DRUKU nr 264
 14. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Podgórnej w Puszczykowie".
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.

33. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 33. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 22 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 32/17/VII z 20 czerwca 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Puszczykowa" Pani Angelique Kerber (druk nr 242) .
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 243).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021 (druk nr 249).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 249
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich (druk nr 244).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 244
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 202/2 i 202/3, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 245).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 245
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 246).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 246
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 248).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 248
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 251).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 251
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 252).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 253).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 250).
  ZAŁĄCZNIKI nr 1 i 2 do DRUKU nr 250
  Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 247).
  ZAŁĄCZNIK nr 1 do DRUKU nr 247
  ZAŁĄCZNIK nr 2 do DRUKU nr 247
  ZAŁĄCZNIKI nr 3 i 4 do DRUKU nr 247
 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie sesji.

Zapraszamy na SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

 
Zapraszamy na 32. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 20 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek B.   
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 30/17/VII z 25 kwietnia 2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 31/17/VII z 23 maja 2017 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 238).
  ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 238
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
  ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 239
  ZAŁACZNIK NR 1 DO PROJEKTU PLANU
  ZAŁACZNIK NR 2 DO PROJEKTU PLANU
  ZAŁACZNIK NR 3 DO PROJEKTU PLANU
  ZAŁACZNIK NR 4 DO PROJEKTU PLANU
  ZAŁACZNIK NR 5 DO PROJEKTU PLANU
  ZAŁACZNIK NR 6 DO PROJEKTU PLANU
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 240).
  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 240
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 240
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU NR 240
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 241).
  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DORUKU NR 241
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2016.
 10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2016 r.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2016.
 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2016.
 13. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237).
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.