12. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 12. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 29 października 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 11/19/VIII z dnia 24 września 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B (druk nr 114) .
  Załącznik nr 1 do druku nr 114
  Załącznik nr 2 do druku nr 114
  Załącznik nr 3 do druku nr 114
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Puszczykowa: Nr 237/09/V z 28.10.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 oraz Nr 135/16/VII z 22.06.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 (druk nr 120).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych (druk nr 115) .
  Załącznik do druku nr 115
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 117) .
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 116) .
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 118).
  Załącznik nr 1 do druku nr 118
  Załącznik nr 2 do druku nr 118
  Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prozgnozy Finansowej
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 119) .
  Załącznik nr 1 do druku nr 119
  Załącznik nr 2 do druku nr 119
  Załącznik nr 3 do druku nr 119
 11. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2018 roku.
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.