13. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 13. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek, 26 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 12/19/VIII z dnia 29 października 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2019-2022 (druk nr 123) .
  Załącznik do druku nr 123
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 124).
  Załącznik do druku nr 124
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej (druk nr 126).
  Załącznik do druku nr 126
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 337/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 121).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (druk nr 125).
  Załącznik do druku nr 125
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 122).
  Załącznik do druku nr 122
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 127).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 128).
  Załącznik do druku nr 128
 12. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej nr 4/19/VIII z kontroli inwestycji pn.: Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" przy Szkole Podstawowej nr 1.
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.