14. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 14. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek, 17 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 13/19/VIII z dnia 26 listopada 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 129) .
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 130) .
  Załącznik do druku nr 130
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Władysława Kosińskiego (druk nr 131) .
  Załącznik do druku nr 131
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (druk nr 132).
  Załącznik do druku nr 132
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej nr 430 (druk nr 133) .
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 136) .
  Załącznik nr 1 do druku nr 136
  Załącznik nr 2 do druku nr 136
  Opis przyjętych wartości do wpf
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 137) .
  Załącznik nr 1 do druku nr 137
  Załącznik nr 2 do druku nr 137
  Załącznik nr 3 do druku nr 137
  Załącznik nr 4 do druku nr 137
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 134).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 135).
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.